Allmänna villkor för Privatkund

Utgivningsdatum: 2018-05-01

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga avtalade Tjänster om inget annat anges i Huvudavtalet.

Följande allmänna villkor gäller mellan Uppdragstagaren, Estra Care AB, Org.nr. 559146-8615, och Kunden. Med ”Kunden” avses den person i hushållet som bokar eller beställer Tjänsten eller för den som Tjänsten utförs för och uppger sitt namn och personnummer. Med ”Uppdragstagaren” menas den som utför Tjänsten dvs. Estra Care AB. Med ”Tjänst” avses den tjänsten som specificeras i Huvudavtalet. Med ”Huvudavtalet” avser uppdragsavtalet som Kunden och Estra Care AB har undertecknat eller bokningsbekräftelsen som Kunden har fått vid bokningen/beställningen. Avtal mellan Kunden och Estra Care AB skall anses ha träffats när Kunden och Estra Care AB har undertecknat Huvudavtalet eller när Kunden har bokat eller beställt tjänsten. En bokning är ett avtal och är bindande.

1. Inledning

Kunden bokar eller beställer Tjänsten via telefon, e-post, personligt möte med en av Estra Care AB:s personal eller via Estra Care AB:s bokningssystem på hemsidan www.estracare.se. Efter bokningen får Kunden en bokningsbekräftelse eller att Kunden och Estra Care AB undertecknarett Huvudavtal. Det är kundens ansvar att kontrollera om e-posten från Estra Care AB har hamnat i kundens spammail eller skräppostmapp.

Estra Care AB skall utföra Tjänsten i enlighet med villkoren i Huvudavtaletsamtdessa allmänna villkorför Privatkund, tillämpliga bestämmelser i konsumenttjänstlagen och i den utsträckning som det behövs och är möjligt. På Huvudavtalet är det spesifiseradvilken typ av Tjänst som Kunden har bokat/beställt, vad som ingår iTjänsten, hur ofta Tjänstenskall utföras och hur många timmar per tillfälle, vem som har beställt eller bokat Tjänsten, var skallTjänsten utförasetc.

Estra Care AB förbehåller sig rätten att ställa in bokat tillfälle. Uppdragstagaren skall meddela Kunden innan planerad tid för utförande av Tjänsten.

 
2. Engångsservice / Regelbunden Tjänst / Tjänster som utförs vid behov

Estra Care AB erbjuder engångsservice, regelbundna tjänster och tjänster som utförs vid behov. Med ”Engångsservice” menas ett engångsuppdrageller en tjänst som blir utfört en gång. Med ”Regelbunden Tjänst” menas en tjänst som blir utfört regelbundet till exempel en gång i veckan, varannan vecka, en gång i månaden, tre gånger i månaden, etc.Med ”Tjänster som utförs vid behov” menas Kunden bokar tid varje gång kunden behöver personal för att utföra en tjänst. Kunden har ett löpande avtal med Uppdragstagaren men Uppdragstagaren utför tjänsten åt kunden bara vid behov och om Uppdragstagaren har tillgänglig personal för attutföra tjänsten.

 
3. Beställning av extra timmar

Om Kunden önskar att beställa extra timmar utöver överenskommen antal timmarmåste Kundenmeddela Uppdragstagaren om detta snarast möjligt. De extra beställda timmarna debiteras enligt samma timpris som Kundens timpris på Huvudavtalet.

 
4. Fakturering och betalningsvillkor

Kundenkan endast betala till Estra Care ABs Bankgiro nr. 5143-7150 eller Swish nr. 123 266 75 41.

För Engångsservice :
Om Kunden har bokat/beställtEngångsservice skall Kunden betala Uppdragstagaren direkt efter Tjänsten har blivit utförd om inget annat avtalats. Fakturan skickas via e-mail till Kunden. Vid försenad betalning har Uppdragstagaren rätt att debitera lagstadgad påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser.

För Regelbunden Tjänsteller Tjänster som utförs vid behov :
Om Kunden har bokat/beställt en regelbunden tjänst eller en tjänst som utförs vid behov får Kundenfakturan månadsvis. Fakturan skickas via e-mail till Kunden om inget annat avtalats. Fakturan skall betalas inom 10 dagar från fakturadatum.Vid försenad betalning har Uppdragstagaren rätt att debitera lagstadgad påminnelseavgift och dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser.

 
5. Fakturaavgift

Fakturaavgift debiteras inte eftersom fakturan skickas via e-mail till Kundenom inget annat avtalats.
Om Kunden önskar att en pappersfaktura skickas per post till Kunden debiteras50 kr i faktureringsavgift.

 
6. RUT-avdrag

Kundens personnummer som Kunden uppger vid bokning av Tjänsten kommer att användas för ansökan om RUT-avdraget.

För RUT-arbeten tillämpas fakturamodellen vilket innebär att Kunden faktureras hela ersättningen för uppdraget och betalar hela ersättningen minskad med ett belopp som motsvarar halva arbetskostnaden inkl. moms, dock högst 25 000 kr per avdragsberättigad person och år. Det är Kundens ansvar att kontrollera att tak för skattereduktion inte överstigits. Om Skatteverket – helt eller delvis – nekar utbetalning har Uppdragstagaren rätt att i efterhand kräva Kunden på motsvarande belopp. Betalning av sådant belopp skall ske inom 10 dagar från fakturadatum.

 
7. Avbokning av en tjänst (ett eller mer än ett förbokat tillfälle)

Kundenskallkontakta Uppdragstagarenper e-post eller per telefon om Kunden önskar att avbokaett eller mer än ett förbokat tillfälle.

Avbokning av ett tillfälle som inte är akuta
Avbokning av ett tillfälle som inte är akuta skall göras senast48timmar före planerad tid för utförande av Tjänsten.
Vid avbokningen skallKunden ange tydligt kundensnamn, dag och tid som skall avbokas samt anledning till avbokningen.

Vid avbokning av Kunden av ett tillfälle :
– mindre än 48 timmar innan planerad tid för utförande av Tjänsten debiteras 50% av priset, utan utfört arbete.
– mindre än 2 timmar innan planerad tid för utförande av Tjänsten debiteras 100% av priset, utan utfört arbete.

Observera att det inte går att dra RUT-avdraget vid utebliven tjänst, därför måste Kunden betala bruttopriset inkl. moms per avbokad timme. Skatteverket tillåter inte skatteavdrag på avbokade tillfällen eller arbete som inte utförts.

Akut avbokning av ett tillfälle
Kunden debiteras inte om denne inte kan ta emot Uppdragstagarens personal pga. akut sjukdom i familjen.
Avbokningen måste ske senast kl. 7 på planerade dag för utförande av Tjänsten.

Avbokning av mer än ett tillfälle pga. semester
Vid avbokning av mer än ett tillfälle pga. semester skallKunden meddela Uppdragstagarenen (1) månad i förväg om avbokningen.

 
8. Regler på helgdagar och klämdagar

Uppdragstagaren har stängt under årets helgdagar (inklusive påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton) och normalt finns då ingen möjlighet att utföra tjänster. Klämdagar och övriga helgdagsaftnar utföres Uppdragstagaren tjänster som vanligt om Kunden inte gör en avbokning. Bestämmelserna om avbokning är specificerad i punkt 7.

 
9. Avtalstid

Bestämmelsernai denna punkt 9om Avtalstidgäller om inget annat avtalats i Huvudavtalet.

Avtalstid på Engångsservice
För en Engångsservice är avtalet gällande från och med den dagen Kunden har bokat/beställt Tjänsten eller när Kunden och Estra Care ABhar undertecknat Uppdragsavtalet. Avtalet upphör att gälla när Uppdragstagaren har fullgjort sina åtaganden och Kunden har erlagt full betalning.

Avtalstid på Regelbunden Tjänst/ Tjänster som utförs vid behov
För en regelbunden tjänst/tjänster som utförs vid behovär avtalet gällande från och med den dagen Kunden har bokat/beställt Tjänsten eller när Kunden och Estra Care ABhar undertecknat Uppdragsavtaletmed en prövotid på två (2) tillfällen. Under prövotiden kan båda parter avsluta avtalet med omedelbar verkan. Efter två (2) tillfällenär utfört eller efter prövotidens utgång gäller avtalet tills vidare med två (2) kalendermånads uppsägningstid.

Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen och skickas via e-mail eller brev till Uppdragstagaren. Inte via sms eller per telefon.

 
10. Vid personalens sjukdom m.m.

Om Uppdragstagarens ordinarie personal är sjuk, har semester eller annan ledighet skickas vikarie.
Uppdragstagaren kan sätta in en vikarie antingen under den ordinarie tidför utförande av Tjänsten eller på en annan tid.
Om Kunden har ett annat önskemål skallKunden meddela Uppdragstagaren om detta.
Om Uppdragstagaren inte har en tillgänglig vikarie meddelas detta till Kunden snarast möjligt.

 
11. Nycklar, portkod och larmkod

Kunden skall tillhandahålla Uppdragstagaren rätt antal nycklar, portkod, ev. larmkod eller motsvarande, för tillträde till bostaden,om Kunden inte kan möta Uppdragstagarens personal när de kommer till kundens bostad.

Uppdragstagaren kommer att försöka kontakta Kunden på uppgivna telefonnummer för att avgöra hur man kan lösa situationen om Uppdragstagarens personal inte kan komma in i bostaden under överenskommen tid och när personalen inte kan lämna bostaden när Tjänsten är utfört. Uppdragstagaren måste nå Kunden inom 30 minuter, annars ses den dagenför utförande av Tjänstensom avbokad ochKunden betalar ordinarie bruttopris. Uppdragstagarens personal kommer att vänta max 60 minuter från den tiden Tjänsten var inplanerad till, under förutsättning att Kunden har kunnat nås inom 30 minuter enligt ovan.

Överlämning av nyckel där Kunden bestämmer en fast plats där nyckel lämnas diskuteras fram muntligen. Vid åtkomstlösningardär Kunden anger en plats där nyckel förvaras och lämnas och är utanför Kundens bostad ansvarar inte Uppdragstagaren för. Detta gäller främst olåsta platser men även låsbara lösa objektsom låsbara brevlådor etc.

 
12. Säkerhet och tystnadsplikt

Estra Care AB har säkra rutiner kring nyckelhantering, till ex. är nycklarna aldrig märkta med namn eller bostadsort.

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Uppdragstagarens personal har skrivit på ett tystnadspliktsavtal och har därmed tystnadsplikt. Kunden förbinder sig i sin tur att behandla information och material från Uppdragstagaren i form av referenser och dylikt konfidentiellt.

 
13. Ansvar och försäkring

Kunden skall ha tecknat en hemförsäkring, som täcker de vanligaste skadorna i hemmet. Kunden skall så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning.

Uppdragstagaren Estra Care AB har ansvarsförsäkring till 10 000 000 kr. per skada som täcker både person- och sakskada.
Uppdragstagaren är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats Kunden på grund av Uppdragstagarens försummelse.

Exempel på skador som inte ersätts :
– Skador som uppkommit på grund av bristande information till Uppdragstagarens personal, t.ex. angående skötsel av en vis typ av material.
– Skador som åstadkommits pga. att lös/fast inventarie inte är korrekt monterade eller placerade. Detta kan t.ex. vara fönsterbrädor som inte sitter fast eller instabilt placerade föremål.
– Uppdragstagaren kan inte göras ansvarigt för maskinhaveri eller andra skador som orsakas av normalt slitage på Kundens maskiner.

Skaderapport/-anmälan skall lämnas in skriftligt via e-post eller brevpost till Uppdragstagaren och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas. Uppdragstagaren kommer att skicka en bekräftelse till Kunden att Uppdragstagaren har tagit emot Kundens skaderapport/-anmälan. Om Kunden inte har fått en sådan bekräftelse från Uppdragstagaren inom 7 dagar bör Kunden ringa Uppdragstagaren och kontrollera om Uppdragstagaren har fått den skaderapport/-anmälan som blev skickad.

Kräver lös eller fast egendom särskild aktsamhet skallKunden skriftligt informera Uppdragstagaren om detta genom att skicka en e-post/brev till Uppdragstagaren. Uppdragstagaren kommer att skicka en bekräftelse till Kunden att Uppdragstagaren har tagit emot Kundens e-post/brev om lös eller fast egendom som kräver särskild aktsamhet. Om Kunden inte har fått en sådan bekräftelse från Uppdragstagaren inom 7 dagar bör Kundenringa Uppdragstagaren och kontrollera om Uppdragstagaren har fått den informationensom blev skickad via e-post/brev.Kunden bör se till att få en sådan bekräftelse från Uppdragstagaren annars förlorar Kunden rätten att åberopa felet på den lösa eller fasta egendomen.

 
14. Ersättningsanspråk på grund av skada

Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt via e-mail eller brev till Uppdragstagaren, dock senast tre (3) arbetsdagar efter att skadan konstaterats. Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar Kunden rätten att åberopa felet.

 
15. Force Majeure

Händelser utom Uppdragstagarens kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, strejk, lock out, blockad eller ingripande av offentlig myndighet, som medför att Uppdragstagaren inte, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, fritar Uppdragstagaren från fullgörande av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Uppdragstagaren själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

 
16. Ändring av villkoren och pris

Uppdragstagaren får ändra dessa Allmänna villkor och avtalat pris, eller införa pris på tjänst som kunden tidigare fått utan kostnad.

Om villkor och pris ändras till kundens nackdel får kunden information om det via e-mail eller brev. Från den dagen information om ändringen är skickat till Kunden har Kunden 15 dagar på sig att skriftligen meddela Uppdragstagaren att denne godkänner eller inte godkänner ändringarna. Om kunden inte godkänner en villkorsändring har kunden rätt att inom de 15 dagarna säga upp avtalet. Om Uppdragstagareninte får en uppsägning eller inte får något svar från Kunden inom de 15 dagarna anses kunden ha godkänt ändringen.

Om ny lagstiftning eller andra rättsregler träder i kraft omedelbart, får Uppdragstagaren omgående ändra innehålet i Huvudavtalet ochi dessa Allmänna villkor.Uppdragstagaren får låta en villkorsändring gälla omedelbart om den är nödvändig på grund av lag, förordning, myndighetsföreskrift eller annan liknande orsak. Uppdragstagaren informerar om en sådan ändring så snart det kan ske och på det sätt som med hänsyn till omständigheterna är lämpligt.

Ändring som är till fördel för kunden får tillämpas omedelbart utan hinder av bestämmelserna i denna punkt 16.

 
17. Hävning

Part får häva avtalet om motparten försätts i konkurs eller kan bedömas vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter och betryggande säkerhet för det rätta fullgörandet av partens kontraktsenliga förpliktelser inte ofördröjligenställs efter begäran härom. Om betalning inte erläggs i rätt tid och Kunden trots påminnelse därom inte har betalt, har Uppdragstagaren rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser.

 
18. Information om behandling av personuppgifter

För information om Estra Care AB:s behandling av personuppgifter, vänligen se Estra Care AB:s hemsida eller kontakta kundservice.